Art. 1 Główne Warunki Portalu BrumAuto

 

1. BrumAuto - internetowy Portal Motoryzacyjny, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń sprzedaży, wynajmu lub zamiany pojazdów etc. oraz promujący firmy branży motoryzacyjnej, administratorem jest firma JAROSS.
 

2. Ogłoszenia - czasowo udostępniane Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej, umożliwiające Użytkownikowi sporządzenie oferty sprzedaży, wynajmu lub zamiany pojazdów motoryzacyjnych.

3. Użytkownik/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, umieszczająca ogłoszenie prywatne, które wyraziły zgodę na treść niniejszego regulaminu.

4. Regulamin - niniejszy dokument sporządzony przez firmę JAROSS określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z portalu BrumAuto.pl

5. Portal – strona www.BrumAuto.pl. – domena oraz internetowy Portal ogłoszeniowy należący do firmy JAROSS i usługa świadczona przez firmę JAROSS w ramach internetowego Portalu ogłoszeniowego

6. Cennik — opłaty za świadczenie usług przez Portal www.BrumAuto.pl.

7. Użytkownik — osoba fizyczna, użytkownicy dokonujący zakupu lub sprzedaży przedmiotów oraz usług za pośrednictwem Portalu www.BrumAuto.pl muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów, które wyraziły zgodę na treść niniejszego Regulaminu.

8. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Pojazdów Przedmiotów, Usług, wraz z możliwością umieszczenia zdjęcia, opublikowane przez Portal www.BrumAuto.pl.

9. Rzecz — pojazd samochodowy, włączając motocykle oraz inne pojazdy, części, akcesoria

10. Usługi -świadczone w związku z branżą motoryzacyjną oraz branżą zgodnie z akceptacją Portalu www.BrumAuto.pl.

Wątki - Komentarze – forum związane z branżą motoryzacyjną, opis i tytuł ogłoszenia

11. Regulamin — niniejszy Regulamin sporządzony przez Portal www.BrumAuto.pl określający przepisy korzystania z Portalu www.BrumAuto.pl. Regulamin określa warunki korzystania z Portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.BrumAuto.pl.

12. Warunkiem świadczenia Usług przez Administratora Portalu na rzecz Użytkownika Portalu jest uprzednie zawarcie pomiędzy Użytkownikiem Portalu a Administratorem Portalu stosownej umowy o świadczenie Usług, co następuje: z chwilą Rejestracji Użytkownika w Portalu i akceptacji przez niego warunków niniejszego Regulaminu na warunkach wskazanych poniżej („Zarejestrowany Użytkownik ”) w odniesieniu do świadczenia Usług w zakresie udostępniania zasobów systemu informatycznego Administratora Portalu, w tym strony internetowej www.brumauto.pl, w celu przechowywania przez Zarejestrowanych Użytkowników danych w postaci Ogłoszeń.

13. Administrator Portalu świadczy na rzecz Użytkowników Portalu usługi udostępniania zasobów systemu informatycznego, w tym strony internetowej www.BrumAuto.pl, w celu przechowywania przez Użytkowników Portalu danych w postaci ogłoszeń motoryzacyjnych, usług zgodnie z celem Portalu. W/w czynności mogą być udostępniane na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego w szczególności z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Właścicielem i administratorem jest firma JAROSS w Poznaniu, os. Przyjaźni 22/25 61-686 Poznań, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 972-089-38-41, wpisana do krajowego rejestru sadowego Sąd Rejonowy w Poznaniu;.

14. Loguj się na stronie www.BrumAuto.pl.

15. Osobom podającym się za pracowników Portalu www.BrumAuto.pl.
(NIE UDOSTĘPNIAJ) danych do logowania. Upewni się, że znajdujesz się na stronie Portalu www.BrumAuto.pl. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt wykorzystując formularz kontaktowy na stronie www.BrumAuto.pl

16. Kontakt z Administratorem Portalu jest możliwy wykorzystując formularz kontaktowy na stronie BrumAuto.pl

17. ,,Użytkownicy” dokonujący zakupu lub sprzedaży przedmiotów oraz usług za pośrednictwem Portalu www.BrumAuto.pl.muszą być osobami pełnoletnimi lub - w przypadku osób niepełnoletnich - działać na podstawie zgody rodziców lub prawnych opiekunów

Tylko Zarejestrowany Użytkownik może korzystać z możliwości zamieszczenia Ogłoszeń w Portalu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Zarejestrowanego Użytkownika Administrator Portalu ma prawo usunąć odpowiednio wszystkie Ogłoszenia.

Użytkownik Portalu, który nie dokonał Rejestracji w Portalu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie może korzystać z Portalu w formie przeglądania zamieszczonych w Portalu Ogłoszeń.

18. Zabronione jest wykorzystywanie Portalu w sposób niezgodny z jego celem.

Zakazane jest wykorzystywanie Portalu dla celów sprzecznych z prawem polskim lub międzynarodowym, w tym w szczególności dostarczanie przez Zarejestrowanych Użytkowników Portalu treści o charakterze bezprawnym w Ogłoszeniach, Komentarzach na forum lub w innej formie, z uwzględnieniem treści, które mogą zostać uznane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich (w szczególności prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie majątkowe lub osobiste), dobra osobiste osób trzecich, obrazujące lub propagujące przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp).

19.Zakazane jest wykorzystywanie Ogłoszeń do promocji lub reklamy innych stron internetowych.

20. Użytkownicy Portalu zobowiązani są do przestrzegania: praw autorskich majątkowych i osobistych; podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora Portalu, innych Użytkowników Portalu lub osób trzecich. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych ,przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu, .

21. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu w całości lub części dla Użytkowników Portalu, których działania są sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Odblokowanie konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Portalu wyjaśnień Użytkownika co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Portalu wykorzystując formularz kontaktowy na stronię www.BrumAuto.pl

22. Aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Portalu.
Portal www.BrumAuto.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

23. Ogłoszenie w pakiecie bezpłatnym oraz pakiecie płatnym będzie zamieszczone na Portalu ogłoszeniowym pod adresem www.BrumAuto.pl oraz na Portalu ogłoszeniowym www. Maksymalnie w ciągu 24 godzin ogłoszenie zostanie zamieszczone na drugim Portalu zgodnie z niniejszym regulaminem.

24. Użytkownik może zamieszczać ogłoszenia tylko o charakterze motoryzacyjnym.
 
Art. 2 Zasady oraz Warunku Rejestracji Użytkowników


1. Użytkownik Portalu dokonuje rejestracji w Portalu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.BrumAuto.pl podając wszystkie wymagane dane oznaczone gwiazdką oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, www.BrumAuto.pl/ następujące dane: login, hasło, adres email oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu („Rejestracja”).

2. Wskutek Rejestracji Zarejestrowany Użytkownik otrzymuje prawo zamieszczenia Ogłoszenia na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

3. Podanie przez Użytkownika dowolnej nazwy Użytkownika oraz adresu email Użytkownika, Użytkownik po akceptacji otrzyma e-maila z potwierdzeniem założenia konta

4.Zabrania się podawania przez Użytkownika Portalu nazwy Użytkownika, która może zostać uznana za sprzeczną z prawem.

5. Za skutki wynikające z udostępnienia swojego konta osobie trzeciej odpowiedzialność ponosi posiadacz, Użytkownik konta Portalu www.BrumAuto.pl.

6. Zabronione jest zakładanie wielu kont użytkownika przez jednego Użytkownika Portalu. Odblokowanie konta Użytkownika jest możliwe w razie przyjęcia przez Administratora Portalu wyjaśnień Użytkownika co do zaistniałego naruszenia przesłanych drogą e-mailową do Administratora Portalu wykorzystując formularz kontaktowy Problem w korzystaniu z Portalu

7. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do całkowitego usunięcia konta Użytkownika wraz z wszystkimi powiązanymi danymi w przypadku braku aktywności konta tj. gdy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy Użytkownik nie dokonał udanego logowania do Portalu.

Art. 3 Zasady Zamieszczania Ogłoszeń oraz Wyrejestrowanie


1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu jest równoznaczne z Rejestracją Użytkownika tzn. zgodnie z akceptacją cennika Portalu www.BrumAuto.pl. oraz z akceptacją w niniejszego regulaminu.
Tytuł i treść powinien zachęcić kupującego do kliknięcia w Twoje ogłoszenia, unikaj znaków specjalnych np. (%,*,#,!,@).

2. Ogłoszenie w pakiecie bezpłatnym oraz pakiecie płatnym będzie zamieszczone na 2 Portalach ogłoszeniowych zgodnie z art. 1 niniejszego regulaminu.

3. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia zamieszczanego przez Użytkownika w Portalu, są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym oraz że przedstawiają one ,,Rzecz i Usługę” której numer telefonu został podany w Ogłoszeniu.

4. Poprzez dodanie Ogłoszenia Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem zamieszczenie Ogłoszenia w Portalu, oraz że uzyskał on zgodę osób trzecich na umieszczenie przez niego w Ogłoszeniu treści dotyczących tych osób lub do których prawa mają te osoby.

5. Każdy Zarejestrowany Użytkownik może zamieścić w Portalu ilość ogłoszeń zgodnie z cennikiem Portalu www.BrumAuto.pl.. W przypadku dodania Ogłoszenia niezgodnych z Regulaminem Portalu www.BrumAuto.pl., Administrator Portalu ma prawo zastąpić wcześniejsze Ogłoszenie tej osoby nowym.

6. Ogłoszenie musi spełniać następujące wymogi techniczne aby mogło zostać zamieszczone w Portalu:

7. Wszelkie treści, w szczególności fotografie i dane osobowe, które są elementem Ogłoszenia są prawdziwe, zgodne z aktualnym stanem faktycznym

fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą stanowić kopii fotografii z innej strony internetowej lub przedstawiać fotografii powierzchni monitora, gazety, zdjęcia analogowego,

fotografie stanowiące element Ogłoszenia mają odpowiednią jakość tj. nie są zbyt ciemne, prześwietlone, mają odpowiednią ziarnistość i natężenie barw.

fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być powiększane, posiadać widocznych artefaktów będących efektem powiększenia zdjęcia lub zapisania zdjęć w dużej stratnej kompresji.

fotografie stanowiące element Ogłoszenia nie mogą być zmodyfikowane w sposób powodujący utratę ich naturalności, do takich niedozwolonych modyfikacji zalicza się w szczególności: podmianę tła na sztuczne - kolorowe / jaskrawe / kontrast, wewszelkie cyfrowe dodatki - np kolorowe tęcze, serduszka, gwiazdki, itp. zbyt mocne nasycenie lub nienaturalna barwa kolorów (z wyłączeniem zdjęć czarno-białych i sepii).

Administrator Portalu ma prawo weryfikacji zgodności Ogłoszenia z warunkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

8. W przypadku gdy Ogłoszenie nie spełnia wymogów wskazanych w niniejszym Regulaminie Administrator Portalu może odmówić zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, zablokować dostęp do Ogłoszenia już zamieszczonego lub usunąć Ogłoszenie z Portalu.

9. W przypadku otrzymania przez Administratora Portalu urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub związanej z nimi działalności, oraz w przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności Ogłoszenia z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności co do prawdziwości lub aktualności treści podanych przez Użytkownika w Ogłoszeniu, w tym danych osobowych lub fotografii, oraz co do posiadania przez Użytkownika praw do treści zamieszczonych w Ogłoszeniu, Administrator Portalu ma prawo do podjęcia następujących czynności: wezwania Zarejestrowanego Użytkownika do niezwłocznego usunięcia z Ogłoszenia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych, pod rygorem odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, zablokowania dostępu do zamieszczonego w Portalu Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu; lub wezwania Zarejestrowanego Użytkownika do niezwłocznego przesłania, odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, natychmiastowego zablokowania dostępu do zamieszczonego
w Portalu Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu.

10. Z zastrzeżeniem Administrator wg.uznania nie ma konieczności wezwania Zarejestrowanego Użytkownika do określonych działań uprzednio wobec odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu.

11. Administrator Portalu ma prawo powiadomić Zarejestrowanego Użytkownika drogą e-mailową lub smsem o zamiarze zablokowania dostępu do Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu,

12. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania Ogłoszenia za każdym razem gdy zmienią się dane zamieszczone w Ogłoszeniu.

13. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość wykonywania zmian w swoim Ogłoszeniu drogą internetową. Zarejestrowany Użytkownik, umieszczając w Ogłoszeniu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez wszystkich Użytkowników Portalu oraz ma świadomość, że treści te będą dla nich ogólnodostępne.

14. Za emisję Ogłoszenia w Portalu pobierana jest stała opłata w wysokości wg. Cennika. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Opłaty na rachunek bankowy Administratora Portalu wskazany po dokonaniu przez Użytkownika prawidłowej Rejestracji. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Administratora Portalu należną kwotą.

 
15. Dla Pakietu Płatnego Uiszczenie Opłaty przez Zarejestrowanego Użytkownika jest warunkiem zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu. Ogłoszenie jest ważne i dostępne w Portalu przez 14 dni dla pakietu bezpłatnego lub 21 dni, dla pakietu płatnego zgodnie z Cennikiem.


16. W razie odmowy zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu przez Administratora Portalu lub rezygnacji przez Zarejestrowanego Użytkownika z zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, przekazanej Administratorowi Portalu zanim doszło do zamieszczenia Ogłoszenia w Portalu, uiszczona Opłata podlega zwrotowi. W takiej sytuacji Administrator Portalu ma prawo potrącenia z Opłaty kosztów poniesionych do chwili otrzymania rezygnacji Użytkownika.

17. Opłata nie podlega zwrotowi w następujących sytuacjach: gdy Administrator Portalu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Portalu Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu przez Zarejestrowanego Użytkownika , który zamieścił Ogłoszenie lub niezastosowaniem się Użytkownika do wezwania o dostarczenie niezmodyfikowanych zdjęć określonego w niniejszym regulaminie;gdy Administrator Portalu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Portalu Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu w związku z otrzymaniem urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu;gdy Administrator Portalu dokonuje zablokowania dostępu do zamieszczonego w Portalu Ogłoszenia lub usunięcia Ogłoszenia z Portalu w okresie ważności Ogłoszenia na wniosek Zarejestrowanego Użytkownika.W przypadku dodania Ogłoszenia niezgodnych z Regulaminem Portalu www.BrumAuto.pl. Administrator Portalu ma prawo usunąć wcześniejsze Ogłoszenie.

18. Dopuszczalne jest zamieszczenie jednego ogłoszenia dotyczącego danej usługi, pojazdu, motoryzacji. Ta sama rzecz, Usługa nie może być przedmiotem dwóch lub więcej ogłoszeń.

19. Ogłoszenia prywatne dodane przez firmę, osobę prawną lub agenta pośrednictwa mogą zostać usunięte bez zwrotu kosztów wyróżnień, a w przypadku notorycznego powtarzania dodawania ofert prywatnych przez taki podmiot zostanie naliczona opłata zgodnie z cennikiem dla Biur Pośrednictwa i agentów za cały okres prezentacji ofert umieszczonych niezgodnie z regulaminem.

20. Nie dopuszcza się publikacji i umieszczania logo firmy na zdjęciach. W przypadku umieszczenia Klient zostanie obciążony kosztami publikacji wg. ustaleń z BrumAuto.pl.

21. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej w terminie 10 dni od terminu jej zawarcia.

22. Z uwagi jednak na charakter świadczonej usługi na portalu BrumAuto.pl i moment rozpoczęcia jej wykonywania przez Portal BrumAuto.pl, użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Portal BrumAuto.pl nie dokonał emisji ogłoszenia, czyli umowy jeszcze nie wykonał.

23.Wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu reguluje odstąpienie od umowy zgodnie z treścią regulaminu.

24. Portal BrumAuto.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi, w szczególności do usunięcia ogłoszenia i ograniczenia funkcjonalności użytkownikowi, który łamie jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu, przepisy prawa lub w inny sposób działa na szkodę portalu i jego użytkowników. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłaty za ewentualne promowanie ogłoszenia.

25. Akceptacja Użytkownika treści niniejszego Regulaminu reguluje odstąpienia od umowy zgodnie z niniejszym regulaminem.

26. Użytkownik mający status prawny konsumenta ma prawo wyrejestrowania się z Portalu. www.BrumAuto.pl. Wyrejestrowanie nastąpi najpóźniej w 48 godzin po dokonaniu czynności związanych z wyrejestrowaniem użytkownika pismo z prośbą o wyrejestrowanie prosimy składać drogą e-mailową na adres wykorzystując formularz kontaktowy na stronie www.BrumAuto.pl
 
Art. 4 Prawa Własności Intelektualnej i Licencja


1. Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Portalowi www.BrumAuto.pl niewyłącznej Licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych. Użytkownik może odstąpić od udzielania Licencji poprzez formularz kontaktowy na stronie www.BrumAuto.pl.

2. Administratorem Danych Osobowych jest firma JAROSS, która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

 
3. Wszelkie prawa zastrzeżone. W szczególności wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne elementy Portalu w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne, podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Administratorowi Portalu lub innym Uprawnionym Podmiotom. Zawartość Portalu nie może być kopiowana, przetwarzana i modyfikowana w celach innych niż użytek osobisty Użytkownika Portalu, ani też udostępniana osobom trzecim. Portal może zawierać fotografie lub elementy graficzne, do których prawa autorskie posiadają Użytkownicy Portalu lub osoby trzecie.


4. Administrator Portalu posiada wyłączne prawa autorskie ochronne na znak BrumAuto Jakiekolwiek wykorzystanie własności intelektualnej BrumAuto bez uprzedniej zgody Administratora Portalu jest zabronione pod rygorem odpowiedzialności prawnej. Administrator Portalu nie udziela Użytkownikom Portalu żadnego upoważnienia do korzystania z przedmiotowego znaku towarowego.

5. Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że zamieszczane w Ogłoszeniu lub Komentarzu treści nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich majątkowych lub osobistych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że posiada autorskie prawa majątkowe do zamieszczanych w ramach Ogłoszenia lub Komentarza utworów chronionych prawem autorskim, w szczególności fotografii, w zakresie pozwalającym na zgodne z prawem i niniejszym Regulaminem zamieszczenie Ogłoszenia lub Komentarza w Portalu oraz na zgodne z prawem udzielenie Licencji na korzystanie z Utworu przez Administratora Portalu oraz Podmioty Pokrewne oraz, i w żaden sposób nie naruszy praw osób trzecich.

6. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Portalu odpowiednio Zarejestrowany Użytkownik udziela Administratorowi Portalu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji („Licencja”) na korzystanie z utworu lub utworów zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu zgodnie z niniejszym Regulaminem („Utwór”), na następujących, znanych w chwili zawarcia Umowy, polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy Utworu;

7. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia, zamieszczający Ogłoszenie Zarejestrowany Użytkownik upoważnia Administratora Portalu do dokonania następujących modyfikacji fotografii mających stanowić element Ogłoszenia: dodanie na każdej fotografii napisów zwierających nazwę Portalu; modyfikację graficzną fotografii (zmianę jasności, kontrastu, nasycenia oraz balansu kolorów, oraz innych modyfikacji mających na celu dostosowanie fotografii do wymogów Portalu), kadrowanie, zmniejszenie rozdzielczości i wielkości fotografii;

8. Administrator ma prawo do korzystania z Utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

9. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik zamieścił w Ogłoszeniu Utwór zawierający wizerunek osoby trzeciej, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada upoważnienie tej osoby do wykorzystania jej wizerunku, a zamieszczenie Utworu w Ogłoszeniu w Portalu, udzielenie Licencji na rzecz Administratora Portalu oraz korzystanie przez Administratora Portalu z Utworu zgodnie z warunkami Licencji w żaden sposób nie naruszy praw tej osoby. Jednocześnie Zarejestrowany Użytkownik potwierdza, że warunki Licencji na korzystanie z Utworu obejmują prawo Administratora Portalu do zamieszczenia Utworu w Portalu wraz z Ogłoszeniem osoby, której wizerunek zawiera Utwór, za jej zgodą, także po rezygnacji Zarejestrowanego Użytkownika z Usług Administratora Portalu lub usunięciu z Portalu Ogłoszenia tego Użytkownika .

 
10. Zarejestrowany Użytkownik Portalu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Portalu za wszelkie szkody jakie Administrator Portalu poniósł w związku z zamieszczeniem w Portalu Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Portalu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Portalu.
 
Art. 5 Dane Osobowe i Polityka Prywatności


1. JAROSS właściciel serwisu internetowego brumauto.pl (dalej „Serwis”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2.Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

a) art.6ust.1lit.aRozporządzeniaParlamentuEuropejskiegoiRadyUniiEuropejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r.w sprawie ochrony osóbfizycznychwzwiązkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnego przepływu takicdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej:„RODO”). tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

b) art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądaniaprzed zawarciem umowy;

c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego naAdministratorze.2.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zgody, obowiązywaniaumowy i obowiązku prawnego określonych


3. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez JAROSS wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu, w prawnie usprawiedliwionych celach JAROSS , w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług JAROSS oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest JAROSS .

5. JAROSS nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez JAROSS dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. JAROSS gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. Polityka stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików przechowywanych na dysku komputera użytkownika Serwisu służących zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu, stosowany jest jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Użytkownik może usunąć cookies, co nie spowoduje żadnych utrudnień w korzystaniu z Serwisu.

8.Serwis zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. JAROSS nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

9. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
10. Informujemy,żeprzetwarzaniedanychosobowychodbywasięwsposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług oraz z przepisami prawa, w tym RODO.b.Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej,technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czyumyślnymzniszczeniem,przypadkowąutratą,zmianą,nieuprawnionym ujawnieniem,wykorzystaniemczydostępem,zgodniezewszystkimi obowiązującymi przepisami
 

11. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu

12. Z chwilą Rejestracji Użytkownik Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu ogłoszeniowym lub formularzu przez Administratora Portalu, jako administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.). Ponadto oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o prawach przysługujących mi na podstawie Ustawy, w tym o prawie dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że podanie moich danych jest dobrowolne.

13. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywania informacji handlowej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

14. Zarejestrowany Użytkownik Portalu wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora Portalu, drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika w procedurze Rejestracji, wiadomości zawierających informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu (np. zmiany w funkcjonowaniu,).

15. Zarejestrowany Użytkownik zapewnia, że osoba trzecia, której dane osobowe zostały przez tego Użytkownika zamieszczone w wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora Portalu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

16. Zarejestrowany Użytkownik Portalu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora Portalu za wszelkie szkody jakie Administrator Portalu poniósł w związku z zamieszczeniem w Portalu Ogłoszenia lub Komentarza tego Użytkownika oraz korzystaniem przez Administratora Portalu z Utworu na warunkach Licencji udzielonej przez tego Użytkownika Portalu.

17. Administrator Portalu przetwarza dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz osób trzecich, których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu w celu administrowania Portalem w tym realizacji Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem.

18. Administrator Portalu szanuje prywatność Użytkowników Portalu i osób trzecich których dane osobowe zostały zamieszczone w Ogłoszeniu lub Komentarzu oraz dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane osobowe przetwarza, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

19. Administrator Portalu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

19. Podanie przez Zarejestrowanych Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Administratora Portalu na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

20. Każdy z Zarejestrowanych Użytkowników ma prawo wglądu do treści swoich danych w panelu operatora osobowych oraz prawo ich poprawiania. W tym celu może również skontaktować się z Administratorem Portalu.

21. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika Portalu nieprawdziwych danych w formularzu ogłoszeniowym lub formularzu rejestracyjnym .

22. Administrator Portalu ma prawo uzależnić świadczenie Usług na rzecz Użytkownika Portalu od uprzedniego potwierdzenia przez niego swoich danych osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora Portalu, może on odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Portalu.

23. Administrator Portalu ma prawo odmówić świadczenia Usług, w tym rejestracji konta Użytkownika oraz zamieszczenia Ogłoszenia lub Komentarza w Portalu albo rozwiązać umowę o świadczenie Usług z Zarejestrowanym Użytkownikiem i usunąć Ogłoszenie, Komentarz lub konto Użytkownika z Portalu.

24. Jednocześnie przedmiotem ochrony ze strony Administratora Portalu są inne dane dotyczące Użytkowników Portalu tzw. dane techniczne, które są standardowo zbierane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu. W szczególności mogą to być takie dane jak: logi systemowe (każda wizyta Użytkownika Portalu na stronie Portalu jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych; zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin na stronie); cookies (alfanumeryczne znaki identyfikacyjne, które zapisywane są na dysku komputera Użytkownika Portalu poprzez przeglądarkę internetową, które mogą być wykorzystywane w celu rozpoznawania poszczególnych, pliki web beacons (umieszczone na stronie Portalu obrazy graficzne, stosowane by policzyć liczbę odwiedzających lub by mieć dostęp do niektórych plików cookies; podczas otwierania strony Portalu grafika zostaje załadowana i zarejestrowana przez serwer w internecie; informacje te Administrator Portalu wykorzystuje by nieustannie optymalizować treść i funkcjonalności strony Portalu pod kątem oczekiwań Użytkowników Portalu; Web beacons nie gromadzą zazwyczaj żadnych innych informacji poza informacjami przekazywanymi standardowo przez przeglądarkę Użytkownika Portalu w ramach komunikacji internetowej).Na stronie Portalu mogą być podane linki do stron zewnętrznych celem ułatwienia Użytkownikom Portalu korzystania z możliwości jakie daje Portal. Załączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza współpracy lub popierania przez Administratora Portalu firmy z danej strony zewnętrznej, jej witryny internetowej ani produktów czy usług reklamowanych lub sprzedawanych przez firmę zewnętrzną. Administrator Portalu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość takich stron internetowych ani za zasady przetwarzania danych osobowych przez firmy zewnętrzne.
 
Art. 6 Postępowanie reklamacyjne


1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Reklamacje powinny być składane drogą e-mailową na adres wykorzystując formularz kontaktowy na stronie www.BrumAuto.pl

2.Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny, nazwę firmy adres Użytkownika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. W razie możliwości wskazanie i przedstawienie posiadanego przez zgłaszającego reklamację dowodu na zasadność reklamacji (np. zdjęcie osoby zgłaszającej reklamację w zakresie bezprawności zamieszczenia jej danych osobowych w Portalu

3.Reklamacje będą rozpatrywane przez Serwis w terminie 14 dni od daty ich otrzymania włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji. Portal rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Decyzja Portalu w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Art. 7 Płatności SMS -bezgotówkowe za ogłoszenia w Portalu www.BrumAuto.pl


1. Za usługi świadczone przez Portal www.BrumAuto.pl można dokonywać w drodze poprzez SMS Premium. Klient zamieszczający ogłoszenie w pakiecie płatnym otrzymuję fakturę za SMS od operatora telekomunikacyjnego (swojego telefonu).

2. Płatności bezgotówkowe przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych za Usługi w Portalu www.BrumAuto.pl będą przyjmowane w systemie PRZELEWY24 jest to system obsługiwany przez DialCom24 Sp. z o.o. Dane firmy: Dialcom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, u l. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513,

3. Portal Przelewy24 jest jednym z kilku Portalów internetowych poznańskiej firmy DialCom24.

Art. 8 Cennik


A)Cennik, Pakiet VIP:

- 1 zł ( + vat 23%)

- Okres wyświetlania 21 dni

- Ilość Zdjęć 10

- Strona Główna – Złote Ogłoszenia

- Podstrona – Losowe Ogłoszenia

- Ogłoszenie Wyróżnione

- ogłoszenie wyświetlane w drugim znanym Portalu ogłoszeniowym pod adresem zgodnie z niniejszym regulaminem

B)Cennik, Pakiet Bezpłatny:

- 0 złotych,

- okres wyświetlania ogłoszenia 14 dni,

- ilość zdjęć 1

- ogłoszenie wyświetlane w drugim znanym Portalu ogłoszeniowym pod adresem zgodnie niniejszym regulaminem



Art. 9 Postanowienia Końcowe Regulaminu


1.Jakiekolwiek próby włamania do Portalu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Regulamin oraz zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.Wszelkie informacje zamieszczone w Portalu mają wyłącznie niewiążący charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń względem Administratora Portalu. Administrator Portalu nie odpowiada za treści i charakter prezentowanych w Portalu Ogłoszeń lub Komentarzy na forum. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Portalu, który zamieścił dane Ogłoszenie lub Komentarz na forum.

2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których prawa (w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie majątkowe lub osobiste) zostały zagrożone lub naruszone poprzez zamieszczenie w Portalu Ogłoszenia lub Komentarza. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Zarejestrowany Użytkownik Portalu, który zamieścił dane Ogłoszenie Wątek lub Komentarz.

3.Administrator Portalu w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zawartych w Ogłoszeniu lub Komentarzu lub związanej z nimi działalności niezwłocznie zablokuje dostęp do Ogłoszenia lub Komentarza w Portalu. Wszelkie powiadomienia Administratora Portalu o bezprawności danych zamieszczonych w Ogłoszeniu lub Komentarzu powinny być dokonane zgodnie z procedurą reklamacji wskazaną w Art. 7 poniżej.

4.Administrator Portalu nie świadczy usług pośrednictwa w nawiązywaniu znajomości i nie odpowiada za sprawy sporne jakie mogą wyniknąć z faktu nawiązania znajomości pomiędzy Użytkownikami Portalu.

5.Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu wywołanych siłą wyższą, nieprzewidywalną awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Portalu.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania okresowych zmian i ulepszeń w systemie Portalu.

7.Treści umieszczane przez Zarejestrowanych Użytkowników Portalu nie są poglądami i opiniami Administratora Portalu. Administrator Portalu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady Portalu wskazane w niniejszym Regulaminie .

8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Portalu oraz osób trzecich, w tym za wykorzystanie przez Użytkowników Portalu lub osoby trzecie dostępnych w Portalu danych innych Użytkowników Portalu lub osób trzecich niezgodnie z celem działania Portalu

proszę czekać...

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Klikając lub nawigując w tej witrynie, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji na BrumAuto.pl i poza nim przy użyciu plików cookie.Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako "RODO"). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. W celu poprawienia jakości usług korzystamy z plików cookies. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia prywatności w przeglądarce. Zachęcamy do zapoznania się z nową polityką prywatności i polityką cookies BrumAuto.pl

 

Zaufanie. Innowacyjność. Inspiracja.

1. W BrumAuto.pl  ochrona danych osobowych naszych klientów jest ważną częścią tego zamierzenia. Chcemy mieć pewność, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Administratorem danych osobowych klientów jest jaross, 61-686 Poznań, os. Przyjaźni 22/25.

Pliki 'cookie' to małe pliki danych, dzięki którym strony internetowe gromadzą i przechowują szereg danych z komputerów stacjonarnych, laptopów lub urządzeń mobilnych. Pliki 'cookie' pozwalają nam udostępniać ważne cechy i możliwości funkcjonalne na naszych stronach internetowych i w naszych aplikacjach mobilnych i są przez nas używane w celu poprawy jakości obsługi klienta.

Cookie to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Pliki cookies wykorzystywane są do:
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Serwis BrumAuto.pl  w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę www.BrumAuto.pl, podczas korzystania z wybranych narzędzi firmy Google lub innych na stronach emitujących reklamy w ramach sieci reklamowych, które umożliwiają dopasowanie reklam do użytkownika.

Serwisy ( www.BrumAuto.pl) posiadają podpięte kody usług Google Analytics dla reklamodawców displayowych, które używane są również do tworzenia list remarketingowych w celu dopasowaniu zindywidualizowanych reklam w sieci reklamowej Google.

Każdy Użytkownik odwiedzający Serwisy www.BrumAuto.pl ma możliwość zrezygnować ze śledzenie poprzez Google Analytics dla reklamodawców displayowych oraz z niestandardowych reklam w sieci reklamowej Google (więcej informacji znajduje się pod adresem: goo.gl/OZjPq).

Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu nowych cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.

W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi Serwisu ( www.BrumAuto.pl ) mogą nie działać prawidłowo.

2. Przy rejestracji  podajesz nam:

• Twoje dane logowania konta, dane logowania faeeboaka, takie jak adres email i hasło , nazwa firmy, zdjęcia.

3. Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać linki do stron internetowych prowadzonych przez inne organizacje, które określiły własne zasady ochrony prywatności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na stronie internetowej innej organizacji zapoznaj się z warunkami i informacjami o ochronie prywatności, jako że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za działanie witryn innych organizacji.

Funkcje mediów społecznościowych

Nasze strony internetowe i aplikacje mobilne mogą zawierać funkcje mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Google+ i Pinterest, które określiły własne zasady ochrony prywatności.

4. Niniejsza Informacja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Możemy w dowolnym momencie zmienić treść niniejszej Informacji, a więc należy sprawdzać ją regularnie na naszej stronie internetowej pod kątem aktualizacji. Jeśli zmiany są znaczące, przedstawimy wyraźne zawiadomienie na naszej stronie internetowej, włączając, jeśli uznamy to za właściwe, elektroniczne powiadamianie o zmianach Informacji o ochronie prywatności.


Ostatnia aktualizacja: marzec 2020.

 

 

Zgadzam się